Nieuwsflits

 

Kort nieuws - boletim de notícias - abril de 2018

 

U kunt zich nu inschrijven voor maart of april 2018. Cursussen op verschillende niveaus.

Zie het uitklapbare menu onder rooster of kijk snel op ons ROOSTER

 

AVENIDA EXPRESS  U leert de basis in 4 weken - zeer intensief - nu met gratis cursusboek

 

PRIVATE TRAINING - Voor privé-lessen heeft Avenida Brasil hoge kwaliteit / prijs.

 

MASTERCLASS  - De meest succesvolle zakelijke training, leer Portugees in één week. Absoluut onze

'Rolls Royce' onder de trainingen qua kwaliteit en effectiviteit. Leer in één week de basis !

 

NEWSLETTER Onze volgende nieuwsbrief verschijnt rond 30.03.2018.

 

www.mindsnacks.com  Nr 03 op onze geadviseerde APP Lijst. Zeer speelse gratis APP voor beginners

 

Wilt u onze advies APP lijst gratis ontvangen ? Laat het ons weten (u hoeft hiervoor geen cursist te zijn)

 


 

Bij niveau 2 nu gratis braziliaanse film voor extra training en een eindtoets, volgens referentiekader europese richtlijnen    PDF Afdrukken E-mail
woensdag 21 maart 2007
 • Algemene voorwaarden:

  1. De inschrijving is gegarandeerd als het inschrijfformulier volledig ingevuld en online is verstuurd naar  Avenida Brasil Taaltrainingen te Rotterdam.  

  Bij aanmelding middels invullen van het online inschrijfformulier, bent u automatisch akkoord gegaan met de hieronder te noemen Algemene Voorwaarden, indien u dit heeft aangevinkt.    

  Binnen maximaal vier werkdagen na de inschrijving, ontvangt de cursist per email een bevestiging van inschrijving met daarin een verzoek om het cursusgeld binnen een bepaalde termijn te voldoen. In de tussentijd staat hij/zij al ingeschreven en houden wij zijn/haar cursusplaats vast.

  2. Deelname aan de cursus is pas definitief nadat het volledige cursusgeld, plus de eventuele eenmalige inschrijfkosten ad € 20,00 door Avenida Brasil Taaltrainingen zijn ontvangen.   

  Inschrijfkosten ad € 20,00 zijn alleen bij eerste inschrijving en hebben een geldigheidsduur van 18 maanden.

  Indien de cursist zich binnen 1.5 jaar na vorige inschrijving, opnieuw inschrijft voor een groep op welk niveau dan ook, hoeft hij/zij deze inschrijfkosten niet opnieuw te voldoen. Hij/zij is hiervan gedurende 18 maanden vrijgesteld.   

  Cursist ontvangt een definitief bewijs van deelname, zulks binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, of twee dagen voor aanvang van de cursus. 

  3. Plaatsing in de groepen geschiedt op volgorde van betaling. De groepen bestaan uit minimaal 05 en maximaal 09 deelnemers, behoudens zeldzame gevallen waarbij vooraf de cursisten op de hoogte worden gesteld van een evt. kleinere of grotere groep.

  4. Avenida Brasil Taaltrainingen behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende (betalende) cursisten, de startdatum van de cursus één tot maximaal vier weken op te schuiven. Vier weken is het maximale uitstel. Houdt u hier s.v.p. rekening mee qua planning.   

  Tevens behoudt Avenida Brasil het recht voor de cursist een alternatieve groep aan te bieden, op grond van de door hem/haar op het inschrijfformulier aangegeven alternatieve cursusavond.

  Indien cursist niet akkoord kan gaan met de aangeboden alternatieven, zal Avenida Brasil hem/haar het cursusgeld restitueren.   

  5. Cursisten ontvangen van alle wijzigingen bijtijds bericht: per email en/of per sms bericht, tot uiterlijk 24 uur voor de eerste cursusavond, c.q. ochtend. 

  6. Annulering van een groepscursus door de cursist zelf kan tot 8 dagen vóór aanvang van de cursus waarvoor cursist zich heeft ingeschreven. Hij/Zij ontvangt restitutie van het volledige cursusgeld, zulks binnen 30 dagen na dagtekening kennisgeving of van verzoek.  

  7. Nadat een cursist(e) of trainee is gestart met zijn groepscursus of zakelijke training, is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk, tenzij in bijzondere gevallen, zoals hieronder aangegeven.  

  Bij annulering of onderbreken op eigen iniatief van de cursist(e), op grond van ernstige grieven of onderbreking van de cursus met meer dan vier weken, heeft cursist recht op gedeeltelijke restitutie. Reeds afgenomen lessen en boeken (tegen kostprijs) worden dan in mindering gebracht en het restant gerestitueerd.          

  8. In het zeldzame geval van annulering van een gehele groep, zulks van de zijde van Avenida Brasil Taaltrainingen,  wordt het cursusgeld gerestitueerd. De inschrijfkosten worden echter niet gerestitueerd, die blijven 18 maanden geldig.

  Bij annuleren door cursist zelf, worden annuleringskosten berekend ad € 20,00, eventeel weg te strepen tegen de niet restitueerbare inschrijfkosten

  Avenida Brasil behoudt zich bovendien het recht voor om geleverd cursusmateriaal + afgenomen lessen tegen het standaard tarief (zonder kortingen) door te berekenen.   

  Avenida Brasil zal steeds al het mogelijke doen een alternatieve cursusavond te vinden voor de cursist of het aanbieden van privé-lessen (private training) van hogere waarde zonder bijbetaling.

  Bij omzetten naar privé-lessen is de formule in principe vastgesteld op 5 privé-lessen van 1.5 uur ter vervanging van een 18 uurs groepstraining, zulks zonder bijbetaling. Tenzij schriftelijk een ander aantal lessen is overeengekomen, zal hiervan niet worden afgeweken om verliezen te beperken.    

  9. Avenida Brasil behoudt zich het recht voor om een groep met minder dan drie deelnemers te annuleren, ook nadat zij gestart is, of zal een waardig alternatief voorstel doen aan haar cursisten zoals voortzetting op basis van privé-lessen of restitutie van door cursist betaalde gelden.         

  10. In geval van ziekte van één der docenten, zal Avenida Brasil al het mogelijke doen om een vervangende docent(e) in te zetten. Lukt dit onverhoopt niet, dan schuift de les één week door en wordt de cursist per email en/of sms hiervan op de hoogte gesteld, tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les. De cursus schuift dan in zijn geheel één week door.

  11. Cursist heeft bij groepstrainingen, gezien het low-budget karakter, geen recht op exclusiviteit of voorkeur van specifieke docenten. Avenida Brasil behoudt het recht hiervan af te wijken, door een andere docente in te zetten dan vooraf aangegeven, door gewijzigde beschikbaarheid van genoemde docente.

  Avenida Brasil zal altijd vakkundige docenten inzetten, die ervaring hebben met het doceren op het gewenste niveau en docenten die volledig op elkaar ingespeeld zijn, om kwaliteitsverlies te voorkomen

  Voor groepen beginners AB-1 en AB-2 hebben wij een team met 90% goed Nederlands sprekende docenten, wij kunnen dit echter niet garanderen. In enkele gevallen spreekt de docente alleen Engels.   

  12. De cursusprijzen zijn geldig gedurende het aangegeven cursusseizoen. Het cursusgeld is exclusief boeken of andere materialen, tenzij expliciet aangegeven. Voor elk boekenpakket wordt afzonderlijk betaald.   

  13. Verzuimde lessen kunnen alleen worden ingehaald in dezelfde cursusplaats, mits er een groep van hetzelfde niveau is, in de week waar de cursist zijn les niet kan volgen. E.e.a. is mogelijk na overleg met het Secretariaat en alleen na toestemming per email.

  14. Inhalen van lessen is bij groepen niet mogelijk. In bepaalde gevallen zullen wij cursisten toestaan een aanvraag te doen, zulks voorafgaand aan de cursus, bij vaste vakantie data, een beroep te doen op maximaal 2 inhaallessen van 1 uur. Dit ter vervanging van 2 gemiste groepslessen van 2 uur. Dit verzoek voor inhaallessen is alleen schriftelijk uit te voeren.

  15. Bij privé-lessen, kunnen lessen altijd gewijzigd worden door cursist zelf, maar dit dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aanvang te gebeuren per email, per sms of telefonische melding via 010-4114250.

  Gebeurt dit niet tijdig dan wordt er één les doorberekend of op het tegoed aan lessen in mindering gebracht.

  16. Packages van privé-lessen zijn altijd 'regulier', i.e.  bestaan doorgaans uit 6 tot 14 lessen van 1.5 uur, zulks één les per week. Daarom zijn ze goedkoper dan spoedcursussen. Meer lessen per week is altijd op aanvraag en niet automatisch.

  Afname meerdere lessen per week is alleen bij spoedmodules zoals Masterclass mogelijk. Het tarief is dan hoger, omdat wij de  agenda van de docente dan zwaarder belasten.

  17. Betaling van het cursusgeld en de inschrijfkosten ad € 20,00 kan plaatsvinden middels # storting per bank voorafgaand aan de cursus, tevens de enige absolute zekerheid ter garantie van een cursusplaats in drukke perioden.     

  # door het kontant voldoen bij aanvang van de eerste les tegen bewijs van betaling, i.e. kwitantie, zulks alleen bij last-minute aanmeldingen en na dit vooraf met het Secretariaat te zijn overeengekomen.

  18. Inschrijfkosten worden éénmalig berekend bij de eerste inschrijving, dienen ter aanmaken nieuw cursistenprofiel en hieruit worden alle gratis lesmaterialen betaald en zijn niet restitueerbaar.

  Bij het volgen van vervolgcursussen, behoeven de inschrijfkosten niet nogmaals te worden voldaan en zijn cursisten die eerder een cursus volgden hiervan vrijgesteld tot 24 maanden na eerste inschrijving.

  Daarna worden zij opnieuw doorberekend en cursist dient zich dan opnieuw in te schrijven.

  19. Bij zakelijke trainingen dienen facturen betaald te worden voor aanvang van de training. In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, maar alleen na schriftelijke toestemming.

  Bij aanvragen voor 'Masterclass Training' worden de gereserveerde volle trainingsdagen en of hotelovernachtingen en zalen pas vastgelegd na ontvangst van betaling van cursusgeld. Tot ontvangst betaling behoudt Avenida Brasil zich het recht om trainingsdagen te wijzigen.  

   20. Offertes voorafgaand aan een zakelijke training hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na verzenddatum, tenzij anders aangegeven. Avenida Brasil behoudt het recht om eventueel aangeboden kortingen te laten vervallen, bij overschrijden van bovengenoemde termijn of indien factuur niet bijtijds is voldaan.        

  21. Annulering dient schriftelijk te gebeuren, niet per email, alsmede voorzien van opgave van moverende redenen en na goedkeuring/bevestiging door Avenida Brasil Taaltrainingen word het door klant eerder betaalde cursusgeld teruggestort, zulks binnen 30 dagen, gerekend vanaf de eerste werkdag  na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot restitutie. 

  Indien er voldoende andere opties waren voor de cursist om bij andere groepen in te stromen conform opgave van zijn inschrijfformulier of indien er sprake is van een redelijk alternatief, zal Avenida Brasil € 20,00 annuleringskosten in rekening brengen of dit verrekenen met de niet restitueerbare inschrijfkosten.

  22.Bij onderbreking van een private of zakelijke training door Avenida Brasil zelf, eventueel veroorzaakt door een acuut docententekort of plotseling uitvallen van een docente door ziekte of andere moverende redenen, zal Avenida Brasil al het mogelijke doen om de lessen zo snel mogelijk te hervatten, zulks binnen uiterlijk vier weken na de opname van de laatste les.

  Bij onderbreking van een private of zakelijke training door de cursist zelf , kan hij / zij het restant der cursus in een ander seizoen voortzetten, echter alleen na schriftelijke toestemming van Avenida Brasil en onder voorwaarde dat deze hervatting binnen 12 maanden geschiedt, zulks gerekend vanaf dagtekening der eerste les.     

  Na 12 maanden, gerekend vanaf datum eerste les of trainingsdag, vervalt het recht op hervatting van de training. Deze clausule is van toepassing op alle cursussen, trainingen, extra lessen en overige kortingen en lessen, aangeboden door Avenida Brasil Taaltrainingen.

  Avenida Brasil acht een termijn van 12 maanden redelijk en billijk, waarbinnen de cursist een (schriftelijk) beroep kan doen qua voortzetting van de lessen.Na 12 maanden vervallen echter de rechten op opname of hervatting van deze lessen.

  23. In exceptionele gevallen van 'courtesy', zal Avenida Brasil Taal een uitzondering maken op het gestelde in artikel 15,  middels het restitueren van het cursusbedrag (bij Masterclass of Private Training en in enkele gevallen bij een groepstraining), zulks na verrekening van al afgenomen lessen tegen standaard uurtarief, vermeerderd met kosten voor boekmateriaal.

  Het standaard uurtarief van de groepstrainingen bedraagt € 19,50 per uur (inc.btw), bij Private trainingen € 39,50 (excl. btw) en bij Masterclass trainingen € 59,50 per uur (excl. btw).

  Er kan dan geen aanspraak gelden op speciale tarieven, all-in pakket tarieven, groepstarieven, extra (gratis) lessen of gratis boeken. De reeds afgenomen lessen worden 'pro rata' (her) berekend.

  Hierna zal het restant, binnen 30 dagen na dagtekening van schriftelijk verzoek tot annulering, zulks na formele toezegging van Avenida Brasil, worden teruggestort op de rekening van belanghebbende.      

   

  Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 01 augustus 2017 en vervangen alle eerdere versies. 

 
Volgende >

Bezoek onze open dagen in 2015

cursus_locaties.jpg

Bekijk reacties van onze cursisten

Bekijk onze recente klanten

zakentraining.jpg

Aprenda Holandês conosco!

Onze groepstraining voor beginners

  facebook link avenida brasil taaltrainingen

Webverzorgers Webpartner
Copyright 2010 Avenida Brasil